facebok button button

informacje

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Błękitna Kraina jest placówką niepubliczną dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

Nasze przedszkole mieści się w nowym komfortowym budynku z własnym placem zabaw w spokojnej dzielnicy przy ul. Kossak-Szczuckiej 32 w Katowicach. Zapewniamy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę codziennie w godzinach 8:00 – 15:30 w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego.

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) i jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice pod nr 6/2012.


Zapewniamy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę codziennie w godzinach 7.30 – 16.00

Realizujemy Wczesne Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24  SIERPNIA 2017.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, a czas nieodpłatnych zajęć wychowawczo–dydaktycznych, terapeutycznych i opiekuńczych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 8,5  godzin dziennie. 


Rekrutacja

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia oraz umowa zawarta przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 
  2. Zapisy odbywają się przez cały rok w miarę wolnych miejsc.
  3. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest ukończenie przez dziecko 2,5 oraz posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera lub innej niepełnosprawności wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną.
  4. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej.
  5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, a czas nieodpłatnych zajęć wychowawczo–dydaktycznych, terapeutycznych i opiekuńczych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 7,5 godzin dziennie. 
  6. Zgodnie ze statutem w okresie wakacyjnym następuje maksymalnie jednomiesięczna przerwa w funkcjonowaniu placówki. 
  7. Przedszkole jest bezpłatne.

Wyżywienie

  1. Oferujemy wyżywienie - śniadanie, obiad i podwieczorek w postaci cateringu z zachowaniem diety wg wskazań rodziców.
  2. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.
  3. Opłaty za wyżywienie wnoszone są z góry za cały miesiąc do 5-go dnia każdego miesiąca.

WIĘCEJ INFORMACJI W PLACÓWCE

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW OFEROWANE W PLACÓWCE

możliwość bieżącej obserwacji pracy przedszkola na portalu społecznościowym – Facebook

zebrania z rodzicami

konsultacje i dni otwarte w Przedszkolu w tym - dwa kwadranse z terapeutą 

rozmowy wspierające

instruktaże - wyjaśnianie sposobów pracy z dzieckiem

propozycje metod edukacyjnych

bieżące informowanie o postępach dzieci

udział w uroczystościach, zajęciach otwartych

kontakt z dyrektorem, nauczycielami i terapeutami 

wycieczki 

poradnictwo w ramach Pro Comunications niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


W zależności od potrzeb rodzice mogą również skorzystać z pomocy: 

o Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach tel  32 259 83

o Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

o Sądu rodzinnego 

o Policji 

o PEFRON-u (dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych)


skontaktuj się z nami

NIEPUBLICZNY SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "BŁĘKITNA KRAINA" ul. Kossak-Szczuckiej 32
40-578 Katowice

Rachunek Bankowy: ING BANK ŚLĄSKI
55 1050 1214 1000 0090 7112 6099
telefon
601 290 441
Organ prowadzący Agnieszka Nowińska
ul. Fliegera 16/46
40-060 Katowice
NIP: 6341096369
REGON: 24306311
e-mail
a.nowinska@terapiairozwoj.com

gdzie nas znajdziesz?

nasza galeria